برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ پایان‌نامه c (776)

2-1-2) ماهواره‌های مخابراتی واقع در مدارهای کم ارتفاع (لئو)192-1-3) تاریخچه مخابرات ماهوارهای212-2) روش طراحی آماری مدار کاری ماهواره242-2-1) روند نمای طراحی آماری252-2-2) ارزیابی مدار بر حسب طول عمر262-2-3) تخمین مشخصات مداری272-3) حل مثال نمونه و ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (775)

2-1-2) ماهواره‌های مخابراتی واقع در مدارهای کم ارتفاع (لئو)192-1-3) تاریخچه مخابرات ماهوارهای212-2) روش طراحی آماری مدار کاری ماهواره242-2-1) روند نمای طراحی آماری252-2-2) ارزیابی مدار بر حسب طول عمر262-2-3) تخمین مشخصات مداری272-3) حل مثال نمونه و ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (774)

1-7- نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………14فصل دوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………17 2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………17 2-2- تحقیقات پیشین………………………………………………………………………………………………………..17 2-3- هدف از انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………21فصل سوم: تئوری حل جریان و معادلات انتقال حرارت……………………………………….24 3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………24 3-1-1- مدل سازی ریاضی معادلات حرارتی زیستی…………………………………………………..25 3-1-2- مدل کلی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (773)

2-11 فواید انطباق پذیری ساختمان ها17فصل سوم: معرفی آب انبارهای شهر لار20 3-1تعریف آب انبار21 3-2پیشینه ساخت آب انبارها22 3-3معرفی آب انبارهای شهر لار23 3-3-1 ویژگی های معماری و ساختاری آب انبارهای شهر لار24 3-3-1-1مصالح ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع تحقیق c (772)

1-10- 1- بیوشیمی پراکسی نیتریت به عنوان مولکول اکسایشگر طبیعی291-10-2- پراکسی نیتریته شدن پروتئین ها و آثار آن بر بدن341-10-3- پراکسی نیتریت و بیماری های چشمی401-11- پراکسی نیتریت و کلسیم421-12-مس، اسید آسکوربیک و آب مروارید44فصل ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (770)

پس از انجام تست دینامیکی بر روی لاینر و بدست آوردن فشار ترکیدن دینامیکی این مخازن، به تقویت آنها به کمک پارچه‌های بافته‌شده کامپوزیتی پرداخته شد و اثر پارچه‌های کامپوزیتی مختلف موردبررسی قرارگرفت. این مخازن ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منابع مقاله c (769)

2-1-3معیارهای سنجش قابلیت دسترسی122-1-4سطوح قابلیت دسترسی بالا132-1-5توقف برنامه‌ریزی شده و توقف برنامه‌ریزی نشده142-1-6عوامل مؤثر بر میزان دسترسی سیستم162-2دستیابی به قابلیت دسترسی بالا در سیستم‌های کلاستر162-2-1تعریف نقاط منفرد بروز خرابی172-2-2از بین بردن نقاط منفرد بروز خرابی ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (768)

6-1- مشخصات هندسی صفحه لمسی طراحی شده636-2- محاسبه مقدار ولتاژ خروجی به صورت نمونه636-3- برگه های مشخصات سنسور ها667- فهرست منابع77تعاریف در این پایان نامه از تعاریف جدیدی صحبت به میان آورده شده است که ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه c (766)

2-3-1-4. راندمان تمیزی سطح هلیوستات ηclean292-3-1-5. راندمان اتلافات جوی ηatten292-3-2. طراحی مزرعهی خورشیدی292-3-2-1. نیروگاههای سایز کوچک (<10 MWel)302-3-2-2. نیروگاه های سایز متوسط و بزرگ ( >10MWel )322-3-2-3. تفسیر چینش هلیوستاتها342-4. طراحی رسیور 352-4-1. انواع رسیور ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

iehfsj-v4n4p41-en-1

مجله ارگونومیدوره 4، شماره 4، زمستان 1395DOI: 10.21859/joe-04046 تاریخ دریافت مقاله: 1395/03/23تاریخ پذیرش مقاله: 1395/08/01 واژگان کلیدی: خستگی یافتههــا: نتایــج نشــان داد کــه بیــن متغیرهــای خســتگی، نارســایی شــناختی و آگاهــی از موقعیــت کاریرابط ه معن ادامه مطلب…